Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

mrdoom
01:35
9324 af19 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viarudosci rudosci
mrdoom
01:34
3000 934c
Reposted frompulperybka pulperybka viarudosci rudosci
mrdoom
01:21
Reposted fromfastgarnichtpsycho fastgarnichtpsycho viagorky gorky

September 12 2017

mrdoom
23:26
1334 f39c 500
Reposted fromjottos jottos viagorky gorky
mrdoom
21:54
Nienawidzę Zupy. Zawsze wracam do niej gdy jest źle.

A najbardziej nienawidzę tego, że wracam.
— ja tutaj
Reposted fromgorky gorky
mrdoom
21:45
Przylgnęłam do niego, opierając się o jego bok. Zawsze był dla mnie niczym koc, ciepłe schronienie, do którego mogłam uciec, gdy życie stawało się nieco za chłodne. Tulił mnie, nawet, kiedy sam był potwornie zagubiony.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagorky gorky
mrdoom
21:45
Reposted fromFlau Flau viagorky gorky

August 11 2017

mrdoom
01:07
1575 468e 500
Reposted frombisia bisia viagorky gorky

June 07 2017

mrdoom
09:32
0056 adeb
beautiful ballerina
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaQlka Qlka
mrdoom
09:20
2173 6cc4 500
Reposted fromtfu tfu viagorky gorky
mrdoom
09:18
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viagorky gorky

February 25 2017

mrdoom
02:26
Reposted fromExfeletes Exfeletes viagorky gorky
mrdoom
02:26
9922 bc2d 500
Reposted fromboromir boromir viagorky gorky
mrdoom
02:26
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viagorky gorky
mrdoom
02:20
2221 1b07
Repost this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viagorky gorky
mrdoom
02:20

June 18 2015

mrdoom
18:14
5317 80ea
good old Google Maps
Reposted fromTARDIS TARDIS viaQlka Qlka

June 09 2015

22:33

March 26 2015

04:40

March 25 2015

22:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl